อบรมฟรี Digital New Entrepreneur Startup 4.0

เริ่มอบรมวันที่ 17 – 19 เดือนสิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

ดำเนินโครงงานโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรียน digital marketing สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่ง 16 ส.ค. 2561

สถานที่จัดอบรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับ 100 คนแค่นั้น